solutions-siemens

บริษัทเรามีแผนก Process Industries and Drives ซึ่งเป็นแผนกเพิ่มผลผลิตให้ตรงตามเปาหมายของตลาด ด้วยเทคโนโลยีที่ครบวงจรและทันสมัยจึงทำให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ตลาดโลกต้องการ และลดการเกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนการผลิตได้เป็นอย่างดีเพราะทางเรามีระบบความปลอดภัยสูงใช้เครื่องจักรในการผลิตลดการใช้บุคลากร

Comments are closed.