siemens-header_wpp

บริษัทเรามีแผนก Mobility ซึ่งเป็นแผนกในการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนไหวสิ่งต่าง ซึงเป็นการขนส่งผ่านทางรถไฟในระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง ครบวงจร ซึ่งผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น ต่างๆ จะอยู่ภายในแผนกของ Mobility ทั้งหมด โดยจะมีการพัฒนาทางด้านการเคลื่อนย้ายไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง

Comments are closed.